Inwema - International Wealth Management

Inwema er fristående ekonomisk rådgivare
Svenska English Deutsch Dansk


Skatt i utlandet

Internationell skattelagstiftning förändras hela tiden kraftigt och blir allt mer komplex och svårare att förstå. Därför upplever många ett ökande behov av skatterådgivning. Speciellt i samband med att man flyttar utomlands är det viktigt att ha kunskaper om skattelagstiftningen i det land man flyttar till, ha överblick över de skattemässiga konsekvenserna av att bosätta sig i ett nytt land samt anpassa sin ekonomi till det nya landets skattelagstiftning.

Inwema Danmark samarbetar med Inwema Danmark när det gäller internationella skattefrågor. Belle Balance International är specialiserade inom internationell skatterådgivning till förmögna privatpersoner. 

Flytte över gränser
Nedan beskrivs några av de allmänna problemområdena vid flytt över nationsgränser. Inwema Schweiz och Inwema Schweiz rekommenderar att du skaffar dig kännedom om de konkreta skattemässiga konsekvenserna innan du flyttar utomlands.

« När upphör och börjar den fulla skattskyldigheten?
« Bosättning och/eller vistelse i ditt nuvarande land efter flyttning till utlandet
« Utflyttningsskatt
« Beskattning i det nya landet

När upphör och börjar den fulla skattskyldigheten?
Det första man bör klara ut vid en flyttning från Sverige är vilken skattestatus (skatteplikt) man sedan kommer att ha, både i Sverige och i det land man flyttar till. Den fulla svenska skatteplikten upphör alltså inte automatiskt när man flyttar, och inte heller blir man fullt skatteskyldig i det nya landet från ”dag ett”. Det kan få till följd att du under en del av det år du flyttar kan anses vara fullt skatteskyldig i bägge länderna, eller tvärtom, att du inte är skatteskyldig i något land under en del av inkomståret. 

Bosätning
Bosättning och/eller vistelse i ditt nuvarande land efter flyttning till utlandet
Efter utflyttning vill många bevara en viss anknytning till Sverige, och väljer då kanske att behålla en bostad eller köpa en semesterbostad i landet. 

Svenska skatteplikten
I Sverige kommer förvärv eller behållande av en bostad i Sverige (även en sommarstuga) att medföra att den fulla skatteplikten börjar på nytt eller fortsätter att gälla. Dessutom finns det begränsningar för hur mycket du får vistas i Sverige innan den fulla svenska skatteplikten börjar gälla igen. Innan du flyttar bör du därför kontrollera att dina önskemål om vistelse i Sverige inte medför att den fulla skatteplikten bibehålls eller börjar på nytt. 


Dubbelbeskattning
Om din fulla skatteplikt bibehålls eller börjar på nytt, kan du i vissa fall bli undantagen från beskattning av din globala inkomst i enlighet med det dubbelbeskattningsavtal som Sverige har träffat med det land du flyttat till.

Utflyttningsskatt
I några länder sker beskattning av eventuella orealiserade aktievinster, återförda nedskrivningar, pensionssparanden mm när den fulla skatteplikten upphör. I andra länder kan den fulla skatteplikten upphöra utan skattemässiga konsekvenser (utöver just att skatteplikten upphör).

I det första fallet är det viktigt att klarlägga de skattemässiga konsekvenserna av att skatteplikten upphör, och eventuella möjligheter att sänka utflyttningsskatten. I det sistnämnda fallet bör man undersöka om det finns möjlighet att uppnå fördelar på grund av att utflyttningsskatt saknas.

Om den fulla svenska skatteplikten upphör, sker ingen beskattning i Sverige av eventuella orealiserade aktievinster.

Har man planer på att senare flytta tillbaka till Sverige bör man också undersöka det nya landets regler kring utflyttningsskatt.

Beskattning i det nya landet
Skatten i ditt nya land kan grovt delas in i inkomstskatt, kapitalvinstskatt och förmögenhetsskatt. Dessutom kan det finnas skatter i det nya landet i form av socialskatter, arvsskatter, moms, olika avgifter mm. Några länder har ingen inkomstbeskattning, andra ingen skatt på kapitalinkomster, andra ingen förmögenhetsskatt osv. Gemensamt för alla länder är dock att de behöver löpande inkomster. 

Maximal avkastning
Det är därför nödvändigt att undersöka de skattemässiga förhållandena i det land du flyttar till. Vilket land som är det optimala landet för dig att flytta till beror på hur din förmögenhet är sammansatt, och var den är placerad. Inwema Danmark kan reda ut de skattemässiga konsekvenserna för dig, och finna det ur skattesynpunkt optimala landet för dig att bo i, samt rekommendera hur din förmögenhet bör placeras för att du ska få maximal avkastning av din förmögenhet. 

Skatteplanering
Optimal skatterådgivning kräver planering. Du bör därför kontakta Inwema Schweiz eller Inwema Danmark i god tid innan du planerar att flytta. 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

UtskriftsversionUtskriftsversion Skicka till en vänSkicka till en vän


Inwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakta oss | +41 44 940 4011 | Sitemap | Disclaimer